Ausstellung an der MUBA 2002

                 
Der Stand
                 
         
                 
Spur H0m Anlage
                 
       
                 
       
                 
             
                 
Spur H0 Anlage
                 
         
                 
Spur 0 Anlage (0, 0m, 0e, 0g)

Zu Gast beim MFB:
Kurt Tribelhorn (Trably's Railways Corporation)
                 
       
                 
       
                 
       
                 
         
            0m & "0g"(0 Gartenbahn)